I. Thường trực Đảng ủy
-    Bí thư - Phạm Khắc Tuấn
-    Phó Bí thư - Lê Quang Long
II. Các Ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy
A. Văn phòng Đảng ủy
 - Đ/c Đoàn Minh Đức - Chức vụ: Chánh Văn phòng             

  Điện thoại:  32939254    

     

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.
- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của đảng uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ.
2. Nhiệm vụ
2.1. Tham mưu, đề xuất:
- Chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.
- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Đảng ủy.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính cho cấp uỷ cơ sở.
- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí, ngân sách nhà nước cấp ở các tổ chức cơ sở đảng.
- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
- Văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy có liên quan thẩm định nội dung văn bản khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy giao trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.
2.4- Phối hợp:
- Phối hợp các Ban, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy.
- Phối hợp các Ban xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy.
- Phối hợp các Ban, cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy.
- Phối hợp các Ban và các cơ quan, tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Đảng uỷ giao:
- Là đầu mối giúp thường trực Đảng ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.
- Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; các lớp học,tập huấn, phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các Ban Đảng, cơ quan thuộc Đảng uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất  Hà Nội.
- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ và Đảng uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, các cơ quan, tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy theo quy định.
- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, đơn vị có liên quan ở Đảng bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng ủy và của Văn phòng Đảng ủy. Thống nhất quản lý in sao, phát hành các loại văn bản của cấp trên và của Đảng ủy khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy; quản lý con dấu; tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong Cơ quan Đảng ủy.
- Giúp Đảng ủy thực hiện công tác tiếp dân, đối nội, đối ngoại, thi đua khen thưởng của Cơ quan.
- Tiếp nhận, đăng ký đơn, thư của cán bộ, đảng viên và quần chúng gửi đến Đảng ủy (trừ các đơn thư gửi trực tiếp cho Thường trực hoặc UBKT Đảng ủy) trình Thường trực Đảng ủy để chỉ đạo.
- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng  uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.
- Quản lý tài sản, tài chính; bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy theo phân công, phân cấp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.
3- Tổ chức bộ máy, nhân sự
Biên chế: 05 cán bộ chuyên trách, trước mắt gồm 04 cán bộ: 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó chánh văn phòng và 02 cán bộ, chuyên viên.

 

B.    Ban Tổ chức
- Đ/c Phí Ngọc Hà - Trưởng Ban Tổ Chức      

  Điện thoại: 0433546478    

- Đ/c Nguyễn Xuân Trung - Phó Ban Tổ Chức

1- Chức năng

 - Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng bộ.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng uỷ.
2- Nhiệm vụ
2.1- Tham mưu, đề xuất:
- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ, Đảng uỷ.
- Giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định công tác phát triển Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng, phát Thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên, công tác thống kê của Đảng, quản lý đảng tịch, xóa tên đảng viên.
- Tham mư¬u cho Ban Thư¬ờng vụ Đảng uỷ thực hiện công tác tổ chức và cán bộ: tiếp nhận, bố trí cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dư¬ỡng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ đối với cấp ủy cơ sở và tại cơ quan Đảng ủy, củng cố kiện toàn cấp ủy trong Đảng bộ.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, việc thi hành điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ.
- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ đối với tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
- Thẩm định và trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên. 
- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.
2.4- Phối hợp:
- Phối hợp với các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Đảng ủy giao:
- Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý.
- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Đảng uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
-  Chủ trì, Phối hợp với các Ban của Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Đảng bộ.
- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy.
- Cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, các cơ quan liên quan.
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các khu công nghiệp. Hướng dẫn các thủ tục thành lập chi bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.
3- Tổ chức bộ máy, nhân sự
Biên chế: 03 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 01 cán bộ, chuyên viên.


C.    Ban Tuyên giáo
- Đ/c Ngô Tiến Hùng - Trưởng Ban Tuyên Giáo     

  Điện thoại: 432939255    

- Đ/c Hà Kiều Oanh - Phó Ban Tuyên Giáo     

1- Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, công tác khoa giáo, và biên soạn lịch sử  của Đảng bộ.
 - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ.
2- Nhiệm vụ
2.1- Tham mưu, đề xuất:
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong các khu công nghiệp, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá trong các khu công nghiệp; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
-  Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Đảng uỷ, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo, công tác dân vận.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận.
- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ. Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng.
- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, cơ quan.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
Đề án, văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội Đảng ủy có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ trước khi trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Đảng uỷ.
2.4- Phối hợp:
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ.
- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong Đảng ủy theo phân cấp quản lý.
- Phối hợp với Ban tổ chức, Văn phòng Đảng ủy xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao:
- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Đảng ủy đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.
-   Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ sở, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ về xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ, của cấp trên.
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ  mở các lớp: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ cơ sở.
- Tham mưu nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, doanh nghiệp.
- Thường xuyên báo cáo định kỳ và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên ở lĩnh vực công tác Tuyên giáo, Dân vận.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.
3- Tổ chức bộ máy, nhân sự
Biên chế: 03 cán bộ chuyên trách, trước mắt gồm 02 cán bộ: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban  

 

D.    Ủy Ban kiểm tra
- Đ/c Nguyễn Thị Mộng Hoa - Chủ nhiệm UBKT    

  Điện thoại: 0432939253    

- Đ/c Phạm Ngọc Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT

1- Chức năng

-  Là cơ quan tham mưu giúp Đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng uỷ.
2. Nhiệm vụ
2.1- Tham mưu, đề xuất:
- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ.
- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32- Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ quyết định.
- Phối hợp với các ban đảng, giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 - Điều lệ Đảng) và giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.
- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.
- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
Đề án, văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng uỷ.
2.4- Phối hợp:
- Phối hợp với Ban tổ chức, văn phòng Đảng uỷ và các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng uỷ; Phối hợp với Ban tổ chức Đảng uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.
- Phối hợp với các Ban, Văn phòng của Đảng ủy đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ Đảng bộ và cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ.
2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.
- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.
- Theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ khi cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao.
3- Tổ chức bộ máy, nhân sự
Biên chế: 03 cán bộ chuyên trách,  gồm Chủ nhiệm UBKT, 01 Phó chủ nhiệm UBKT và 01 ủy viên. Trước mắt gồm 02 cán bộ: 01 Chủ nhiệm và 01  Phó chủ nhiệm 
- Ủy viên kiêm nhiệm:  05 đồng chí ủy viên 

 

E. Các tổ chức Đoàn thể trực thuộc
-    Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất
     Đ/c Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ    

-    Đoàn thanh niên các khu công nghiệp và chế xuất

     Đ/c Lê Thị Kim Chi - Bí thư     

F.    Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

1

Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 

2

Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

I

Khu Công nghiệp Nội Bài

3

Chi bộ Công ty TNHH Kyoei Việt Nam

4

Chi bộ Công ty Nippo Mechatronics Việt Nam

5

Chi bộ Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam

6

Chi bộ Công ty TNHH Phát triển Nội Bài

7

Chi bộ công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

II

Khu Công nghiệp Quang Minh

8

Đảng bộ Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu Hà Nội

9

Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức

10

Chi bộ Công ty TNHH công nghệ MUTO Hà Nội

11

Chi bộ Công ty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam

12

Chi bộ Công ty cổ phần sản xuất và  thương mại PP

13

Chi bộ Công ty cổ phần Galaxy Việt Nam

14

Chi bộ Công ty TNHH  Phong Nam

15

Chi bộ Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội

16

Chi bộ Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

17

Chi bộ Công ty cổ phần Nhà thép Đinh lê

18

Chi bộ Công ty HTMP Việt Nam

19

Chi bộ Công ty TNHH Katolec Việt Nam

20

Chi bộ Công ty TNHH Kim khí TKMV

21

Chi bộ Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt nam

22

Chi bộ Công ty TNHH Ngân Giang thiết bị điện G7

23

Chi bộ Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Vit Garmen

24

Chi bộ Công ty TNHH Fit Active Việt Nam

25

Chi bộ Công ty cổ phần Ngôi sao Quốc tế VTP

26

Chi bộ Công ty TNHH INOAC Việt Nam

27

Chi bộ công ty TNHH Ngọc Hiếu

28

Chi bộ công ty TNHH Hokyo Precision VN

29

Chi bộ công ty TNHH BLD VINA

30

chi bộ công ty TNHH Terumo

III

Khu Công nghiệp Thăng Long

31

Chi bộ Công ty TNHH Daiwa plastics Thăng Long

32

Chi bộ Công ty TNHH sản xuất phụ tùng

xe máy - ô tô Showa Việt Nam

33

Chi bộ Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

34

Chi bộ Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội

35

Chi bộ Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam

36

Chi bộ Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam

37

Chi bộ Công ty TNHH công nghiệp KYB

38

Chi bộ Công ty Suncall Technology Việt Nam

39

Chi bộ Công ty TNHH ENPLAS Việt Nam

40

Chi bộ Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt Nam

41

Chi bộ Công ty TNHH Parker processing Việt Nam

42

Chi bộ Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam

43

Chi bộ Công ty TNHH Fujipla Engineering Việt Nam

IV

Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai

44

Đảng bộ Công ty cổ phần Tràng An

45

Chi bộ Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà Đất

46

Chi bộ Công ty TNHH Tân Mỹ

47

Chi bộ Công ty cổ phần Liên Anh Thanh

48

Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ T- Tech Việt Nam

49

Chi bộ Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam

50

Chi bộ Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh

V

Khu Công nghiệp Sài Đồng B

51

Chi bộ Công ty TNHH khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam

52

Chi bộ Công ty TNHH Khí đốt Gia Định

VI

Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài tư

53

Chi bộ Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Dầu khí Việt Nam

VII

Khu Công nghiệp Nam Thăng Long

54

Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội

55

chi bộ công ty TNHH Năng lực Việt

56

Chi bộ công ty TNHH Bình Minh

31 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn