1. Quá trình hình thành và phát triển 
    Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội được thành lập ngày 19/6/2012 trên cơ sở nâng cấp Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Ban đầu có 05 tổ chức đảng và 248 đảng viên. 
    Ngày 13/4/2016 Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 775-QĐ/TU nâng cấp Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở. 
    Ngày 01/9/2016 chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với bộ máy tổ chức đầy đủ theo quy định. 

2. Tổ chức Đảng và Đảng viên
    Đến nay Đảng bộ đã có 56 tổ chức đảng với 791 đảng viên; có 03 Đảng bộ cơ sở và 53 chi bộ cơ sở; về loại hình: có 02 tổ chức đảng là cơ quan quản lý nhà nước, 01 tổ chức đảng là doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 51%, 53 tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (trong đó, có 33 tổ chức đảng ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 01 tổ chức đảng liên doanh Việt Nam với nước ngoài).

60 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn