Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực có liên quan; Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc trong công tác quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có trụ sở và tài khoản riêng, có con dấu hình Quốc huy.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 

15 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn