1. Vị trí
Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

2. Chức năng
   Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có chức năng lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (cơ quan), các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (doanh nghiệp) và các tổ chức chính trị, xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh ; kiểm  tra, giám sát các tổ chức Đảng, Đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất vơi Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan, doanh nghiệp.
3. Nhiệm vụ
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, sát hợp với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.
- Lãnh đạo các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền, vận động người lao động, chủ sở hữu, các thành viên hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) và các chức danh quản lý khác do điều lệ doanh nghiệp quy định (gọi chung là người quản lý doanh nghiệp) chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.
- Đề ra và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp; gắn kết công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo Nghị quyết Trung ương.
- Tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND Thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp.
- Phối hợp, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn cơ quan, đơn vị đóng.
  2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vứng và thực hiện có hiệu quả.
Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vivi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
  3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, Thành ủy về tổ chức sinh hoạt Đảng ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý, phân công nhiêm vụ cho Đảng viên.
- Lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội; những người lao động trẻ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và những người quản lý doanh nghiệp.
- Xây dựng các cấp ủy có năng lực, hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
 4. Công tác tổ chức cán bộ
 - Lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định quy trình về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý.
- Quan tâm bồi dưỡng đảng viên là người quản lý doanh nghiệp tham gia cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Chủ động giới thiệu hoặc chỉ đạo các tổ chức đảng giới thiệu với người quản lý doanh nghiệp, những đảng viên, người quản lý lao động tiêu biểu để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với với đảng viên trong Đảng bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (khi có yêu cầu). Quyết định hoặc đề nghị với Thành ủy về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội theo phân cấp quản lý.
 5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
   - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.
   - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
6. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
 - Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, điều lệ của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.
 - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội. 
Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.
7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Theo Quyết định số 905-QĐ/TU ngày 16/5/2016 của Thành ủy Hà Nội

13 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn