HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

25/12/2018 15:09:31
                Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 24/11/2018, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong 02 ngày 07, 16, 23/12/2018, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại hội trường tầng 8 – Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và hội trường UBND xã Kim Chung, Đông Anh tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên các chi, đảng bộ khối cơ quan hành chính.
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 07/12/2018
 
         Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt, đảng viên đã được nghe giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;” Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung cơ bản của Quy định gồm 4 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) có tham chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 - QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.
Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển."
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 16/12/2018
 
        Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
        Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin đã đăng

Về việc hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật(26/11/2018 9:14 SA)

HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ TỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN(25/10/2018 10:10 SA)

Khai giảng Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các...(01/10/2018 3:05 CH)

Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công...(01/10/2018 10:02 SA)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(16/07/2018 11:13 SA)

10 người đang online

Bản quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp & Chế xuất Hà Nội 
Tòa nhà CCO2, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại (84-4) 33560788 Fax: (84-4) 33560460 Email: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn